Klauzula RODO

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INBAP Deweloper, Aleje Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska), e-mail: biuro@inbap.com, tel.: 83 342 55 52, dalej zwany Administratorem.

2. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość e-mail przesłaną przez formularz kontaktowy i prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

3. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty z Grupy kapitałowej INBAP GROUP na podstawie zawartej z  Administratorem  umowy  powierzenia, a  także  podmioty  upoważnione  do  odbioru  danych  na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji (jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie danych. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji wspólnego celu wynikającego z prowadzonej korespondencji, o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne  lecz  niezbędne  do  realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej.